FMKDosisTilTekstWrapper 1.0.2

Dosis-til-tekst-wrapper er en komponent der, givet en doseringsstruktur, kan generere hhv. korte- lange doseringstekster. Desuden kan der genereres xml-doseringsforslag samt beregnes doseringstyper. Komponenten er en del af Sundhedsdatastyrelsens Fælles Medicinkort projekt.

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package FMKDosisTilTekstWrapper -Version 1.0.2
dotnet add package FMKDosisTilTekstWrapper --version 1.0.2
<PackageReference Include="FMKDosisTilTekstWrapper" Version="1.0.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add FMKDosisTilTekstWrapper --version 1.0.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: FMKDosisTilTekstWrapper, 1.0.2"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install FMKDosisTilTekstWrapper as a Cake Addin
#addin nuget:?package=FMKDosisTilTekstWrapper&version=1.0.2

// Install FMKDosisTilTekstWrapper as a Cake Tool
#tool nuget:?package=FMKDosisTilTekstWrapper&version=1.0.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Release Notes

Added optional shortTextMaxLength to DosageProposalXMLGenerator.GetDosageProposalResult()

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.6 74 4/13/2021
1.0.5 8,441 2/18/2020
1.0.4 1,243 6/15/2018
1.0.3 503 6/8/2018
1.0.2 562 2/23/2018
1.0.1 504 11/29/2017
1.0.0 534 11/28/2017