vihat.saas.esms.RESTful 1.0.1

dotnet add package vihat.saas.esms.RESTful --version 1.0.1
NuGet\Install-Package vihat.saas.esms.RESTful -Version 1.0.1
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="vihat.saas.esms.RESTful" Version="1.0.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add vihat.saas.esms.RESTful --version 1.0.1
#r "nuget: vihat.saas.esms.RESTful, 1.0.1"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install vihat.saas.esms.RESTful as a Cake Addin
#addin nuget:?package=vihat.saas.esms.RESTful&version=1.0.1

// Install vihat.saas.esms.RESTful as a Cake Tool
#tool nuget:?package=vihat.saas.esms.RESTful&version=1.0.1

vihat.saas.esms.RESTful

Author eSMS.vn

Overview

 • Client for eSMS.vn.
 • Support Send SMS.
 • Receive balance information.

Installation

 • Package Manager
  PM> Install-Package vihat.saas.esms.RESTful -Version 1.0.1
  
 • .NET CLI
  dotnet add package vihat.saas.esms.RESTful --version 1.0.1
  

See more information in Nuget.

Usage

 • Add service: services.AddServiceEsmsRestful();.
 • You can config client information (eg: ApiKey, ApiSecret) for the service by parameter EsmsOptions.
 • Send SMS via SendAsync method.
 • Receive Balance via GetBalanceAsync method.

License

vihat.saas.esms.RESTful is licensed under the MIT License.

TÀI LIỆU API HỆ THỐNG ESMS.VN

Giới thiệu hệ thống API

Nếu Website, hệ thống của bạn đang cần tính năng gửi SMS đến điện thoại khác hàng chẳng hạn như nhắn mã xác nhận khi đăng ký Website, hay phần mêm quản lý nhân sự cần nhắn tin thông báo lịch họp, chúc mừng sinh nhật nhân viên, Website thương mại điện tử nhắn tin thông báo giao dịch … Hệ thống SMS API của eSMS sẽ đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu của bạn.

Hệ thống API của chúng tôi đảm bảo tính nhanh, đơn giản, tin cậy và dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

Có thể kết nối bằng tất cả cả các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, ASP.NET, PHP.

Cơ chế hoạt động Hệ thống SMS API của eSMS

 • Kết nối thông qua Webservice: POST/GET, SOAP, Restful
 • Xác thực: các request của bạn sẽ được hệ thống xác thực thông qua APIkey và SecretKey, 2 key này sẽ được cấp sau khi bạn đăng ký tài khoản tại eSMS.vn

Trước khi sử dụng eSMS API vui lòng đăng ký tài khoản. (Có ngay 5000 đ trong tài khoản để dùng thử)

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net5.0 is compatible.  net5.0-windows was computed.  net6.0 was computed.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 was computed.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.1 447 4/19/2022
1.0.0 396 4/19/2022

Hệ thống API của chúng tôi đảm bảo tính nhanh, đơn giản, tin cậy và dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

Có thể kết nối bằng tất cả cả các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, ASP.NET, PHP