VerificationToolBox 2.0.2-beta

Верификация на ЕГН, генериране на тестови (несъществуващи) ЕГН-та, разкодиране на информацията в ЕГН. Верификация на ЕИК. Верификация на български IBAN номера, информация за българска банка по IBAN номер, генериране на тестов (несъществуващ) IBAN номер.

This is a prerelease version of VerificationToolBox.
Install-Package VerificationToolBox -Version 2.0.2-beta
dotnet add package VerificationToolBox --version 2.0.2-beta
<PackageReference Include="VerificationToolBox" Version="2.0.2-beta" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add VerificationToolBox --version 2.0.2-beta
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: VerificationToolBox, 2.0.2-beta"
For F# scripts that support #r syntax, copy this into the source code to reference the package.

Проверка, генериране и извличане на информация от ЕГН, ЕИК и български IBAN

Този проект е набор от няколко класа които се занимават с верифициране, извличане на основна информация и генериране на ЕГН, ЕИК и IBAN номера. Проектът е разработен на база публично достъпна документация и описание на алгоритмите. Верификацията се извършва само алгоритмично и не е свързана с проверка към съответните бази на държавните учреждения!

Библиотеката може да се ползва като нормална референция, така и като NuGet пакет.

ЕГН

Като база е използвана имплементацията на Георги Чорбаджийски, както и информацията налична в българската версия на Wikipedia. Кодовете за регионите са от Георги Чорбаджийски.

 Структура на модула

Неймспейсът на модула е EGNToolBox. Потебителските класове са два EGN и EGNTools. EGN основно съдържа смият граждански номер, функция за верификация пропъртита за отделните елементи. EGNTools предоставя функции за извличане на информация и генериране на граждански номера.

ЕИК

Модулът предоставя възможност за извършване на проверка на валидността на ЕИК на фирми и учреждения с 9 и 13 цифри.

Структура на модула

Немйспейсът на модула е EIKToolBox. Към момента не е имплементирана възмоност за генериране на ЕИК поради липса на данни за регионите за разпределяне на номерата. Поради тази причина използваме е само клас EIK който предоставя възможност за верификация на номера.

Български IBAN

Модулът предоставя възможност за верификация, извличане на данни за банката или финансовата институция към която принадлежи IBAN номерът, както и за генерирането на произволен такъв. Информацията за актуалните финансови институции е от регистъра на БАЕ кодовете от сайта на БНБ. Информацията е конвертирана до json формат. Съхранява се в banks.json от хранилището и е препоръчително да се актуализира до последната достъпна версия.

Алгоритъмът за генериране и верификация е от Wikipedia.

Структура на модула

Нейспейсът на модула е IBANToolBox. Публичните класове са IBAN, където се съхранява самият номер и се предоставя функция за верифициране и IBANTools с функции за извличане на информация за банковата принадлежност и генериране на тестов номер.


Генерирането на IBAN номерата е отговорност на всяка финансова институция, поради което не е гарантирано, че проверката би гарантирала успешно верифициране от банката, издала номера. IBAN стандартът предвижда 10 числа за сметка, но по наблюдения в България се използват реално 8 от тях. Случайните числа, генерирани от модула са в диапазона:

string accountNumber = "00" + random.Next(1111, 99999999).ToString("00000000");

При желания може да се варира с обхватът на random функцията.

Проверка, генериране и извличане на информация от ЕГН, ЕИК и български IBAN

Този проект е набор от няколко класа които се занимават с верифициране, извличане на основна информация и генериране на ЕГН, ЕИК и IBAN номера. Проектът е разработен на база публично достъпна документация и описание на алгоритмите. Верификацията се извършва само алгоритмично и не е свързана с проверка към съответните бази на държавните учреждения!

Библиотеката може да се ползва като нормална референция, така и като NuGet пакет.

ЕГН

Като база е използвана имплементацията на Георги Чорбаджийски, както и информацията налична в българската версия на Wikipedia. Кодовете за регионите са от Георги Чорбаджийски.

 Структура на модула

Неймспейсът на модула е EGNToolBox. Потебителските класове са два EGN и EGNTools. EGN основно съдържа смият граждански номер, функция за верификация пропъртита за отделните елементи. EGNTools предоставя функции за извличане на информация и генериране на граждански номера.

ЕИК

Модулът предоставя възможност за извършване на проверка на валидността на ЕИК на фирми и учреждения с 9 и 13 цифри.

Структура на модула

Немйспейсът на модула е EIKToolBox. Към момента не е имплементирана възмоност за генериране на ЕИК поради липса на данни за регионите за разпределяне на номерата. Поради тази причина използваме е само клас EIK който предоставя възможност за верификация на номера.

Български IBAN

Модулът предоставя възможност за верификация, извличане на данни за банката или финансовата институция към която принадлежи IBAN номерът, както и за генерирането на произволен такъв. Информацията за актуалните финансови институции е от регистъра на БАЕ кодовете от сайта на БНБ. Информацията е конвертирана до json формат. Съхранява се в banks.json от хранилището и е препоръчително да се актуализира до последната достъпна версия.

Алгоритъмът за генериране и верификация е от Wikipedia.

Структура на модула

Нейспейсът на модула е IBANToolBox. Публичните класове са IBAN, където се съхранява самият номер и се предоставя функция за верифициране и IBANTools с функции за извличане на информация за банковата принадлежност и генериране на тестов номер.


Генерирането на IBAN номерата е отговорност на всяка финансова институция, поради което не е гарантирано, че проверката би гарантирала успешно верифициране от банката, издала номера. IBAN стандартът предвижда 10 числа за сметка, но по наблюдения в България се използват реално 8 от тях. Случайните числа, генерирани от модула са в диапазона:

string accountNumber = "00" + random.Next(1111, 99999999).ToString("00000000");

При желания може да се варира с обхватът на random функцията.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
2.0.2-beta 251 4/19/2019
2.0.0-beta 366 9/16/2018
2.0.0-alfa 345 9/16/2018
1.0.0 408 9/13/2018