api-client-shared 4.0.0

Enkelt bibliotek for vanlig brukte hjelpeklasser for bruk i digipost.

Install-Package api-client-shared -Version 4.0.0
dotnet add package api-client-shared --version 4.0.0
<PackageReference Include="api-client-shared" Version="4.0.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add api-client-shared --version 4.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: api-client-shared, 4.0.0"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install api-client-shared as a Cake Addin
#addin nuget:?package=api-client-shared&version=4.0.0

// Install api-client-shared as a Cake Tool
#tool nuget:?package=api-client-shared&version=4.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Dependencies

This package has no dependencies.

NuGet packages (6)

Showing the top 5 NuGet packages that depend on api-client-shared:

Package Downloads
difi-felles-utility-dotnet
Difi´s felleskode for .NET klientbiblioteker
difi-sikker-digital-post-klient
Klientbibliotek for sending av sikker digital post for offentlig sektor.
digipost-signature-api-client
Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.
digipost-api-client
Klientbibliotek for integrasjon mot Digipost REST-API.
eDocument.Integration
API that supports creating prefill integrations.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
4.0.0 14,289 1/24/2018
3.0.0 19,342 4/3/2017
2.0.0 26,456 11/10/2016
1.2.0.86-beta 563 11/7/2016
1.1.0.24133 873 10/13/2016
1.1.0.24-beta 539 10/31/2016
1.0.5968.19413 2,362 5/4/2016
1.0.5941.27271 1,439 4/7/2016
1.0.5637.25994 1,214 6/8/2015
1.0.5578.25965 727 4/10/2015
1.0.5578.25458 777 4/10/2015
Show less