PLC_Communication.NET 3.0.0.5

dotnet add package PLC_Communication.NET --version 3.0.0.5        
NuGet\Install-Package PLC_Communication.NET -Version 3.0.0.5        
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="PLC_Communication.NET" Version="3.0.0.5" />        
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add PLC_Communication.NET --version 3.0.0.5        
#r "nuget: PLC_Communication.NET, 3.0.0.5"        
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install PLC_Communication.NET as a Cake Addin
#addin nuget:?package=PLC_Communication.NET&version=3.0.0.5

// Install PLC_Communication.NET as a Cake Tool
#tool nuget:?package=PLC_Communication.NET&version=3.0.0.5        

PLC_Communication.NET

A .NET Library for PLC

Overview

PLC_Communication.NET là một thư viện cho phép kết nối với PLC để đọc dữ liệu

 • KV Mode (Host link) của hãng Keyence. Với chuẩn kết nối rs232 hoặc Ethernet
 • MC Protocol(Format 4) 1C 2C 3C 4C 1E 3E 4E. Lưu ý thư viện này chỉ cung cấp 1 số phương thức đọc dữ liệu trong chuẩn MC protocol.
 • HostLink Omron. Cho phép đọc/ghi vùng nhớ EM và 1 số vùng nhớ cơ bản khác

Supported PLC

 • PLC Keyence (KV-3000, KV-5000, KV-8000..., KV-NANO)
 • PLC Mitsubiishi
 • PLC Omron.

Supported frameworks

 • .NET Framework 4.0 and higher

Compile

You need at least Visual Studio 2019 (you can download the Community Edition for free).

Nuget

PM> NuGet\Install-Package PLC_Communication.NET -Version 3.0.0.4

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET Framework net40 is compatible.  net403 was computed.  net45 is compatible.  net451 was computed.  net452 was computed.  net46 was computed.  net461 was computed.  net462 is compatible.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 is compatible.  net481 was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
 • .NETFramework 4.0

  • No dependencies.
 • .NETFramework 4.5

  • No dependencies.
 • .NETFramework 4.6.2

  • No dependencies.
 • .NETFramework 4.8

  • No dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
3.0.0.5 120 5/7/2024

Thư viện hỗ trợ kết nối PLC