IRFonts 1.0.4

Install-Package IRFonts -Version 1.0.4
dotnet add package IRFonts --version 1.0.4
<PackageReference Include="IRFonts" Version="1.0.4" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add IRFonts --version 1.0.4
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: IRFonts, 1.0.4"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install IRFonts as a Cake Addin
#addin nuget:?package=IRFonts&version=1.0.4

// Install IRFonts as a Cake Tool
#tool nuget:?package=IRFonts&version=1.0.4
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

تعداد 39 فونت متنی و گرافیکی فارسی پس از اصلاح و استانداردسازی توسط کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برای استفاده علاقه‌مندان در وب‌گاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ارائه شد.

توضیحات بیشتر در صفحه پروژه در سایت طراحی وب ایران
http://webdesigniran.com/
http://www.scict.ir/

از مهم‌ترین ویژگی‌ فونت‌های اصلاح شده می‌توان به تنظیم درهم‌رفتگی حروف و کاهش تقریبا ده درصدی طول متن در برخی فونت‌ها اشاره کرد. پشتیبانی از نیازهای خاص زبان‌های هم‌خانواده فارسی مانند عربی، پشتو، اردو و کردی نیز از دیگر ویژگی‌ فونت‌های اصلاح شده است. همچنین مناسب سازی حالت نرمال 10 فونت از این مجموعه مانند لوتوس، بدر و نازنین برای استفاده در وب در اندازه 5 انجام شده است.

نسخه ی فعلی شامل حالت های بولد و معمولی فونت های زیر است
IRBadr - بدر
IRLotus - لوتوس
IRMitra - ميترا
IRNazanin - نازنين
IRTerafik - ترافيك
IRTitr - تيتر
IRYekan - يكان

لطفا در صورت مشاهده هر مشکل یا پیشنهادی در بسته نیوگت، سریع  خبر دهید

This package has no dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.4 2,907 2/24/2015
1.0.2 1,385 1/1/2015
1.0.1 1,322 1/1/2015
1.0.0 746 1/1/2015