Cis.Fiscalization 1.3.0

Install-Package Cis.Fiscalization -Version 1.3.0
dotnet add package Cis.Fiscalization --version 1.3.0
<PackageReference Include="Cis.Fiscalization" Version="1.3.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Cis.Fiscalization --version 1.3.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: Cis.Fiscalization, 1.3.0"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Cis.Fiscalization as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Cis.Fiscalization&version=1.3.0

// Install Cis.Fiscalization as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Cis.Fiscalization&version=1.3.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

.NET (C#) wrapper oko generiranog SOAP klijenta za pozivanje fiskalizacijskog servisa porezne uprave (CIS WSDL v1.4).

Sa Microsoft Wsdl.exe tool-om su generirane proxy klase sa strukturom po WSDL shemi koja je objavljena na stranicama porezne uprave Tehničke specifikacije i koja je uključena u source kôd projekta.
Preko generiranog SOAP klijenta FiskalizacijaService se rade svi SOAP pozivi prema CIS servisu.

Runtime:
- .NET 4.5

Cilj projekta

- uključiti source kôd u postojeći projekt umjesto referenciranja third party dll-a, naravno dostupan i kao NuGet package
- jednostavan upgrade u slučaju promjene sheme CIS servisa uz compile-time check
- svaki poziv servisa treba automatski odraditi generiranje ZKI kôda i potpisivanje, isto tako i provjeru potpisa CIS odgovora, ali imati i opcije Sign(ICisRequest, X509Certificate2) i GenerateZki(RacunType, X509Certificate2)
- sve greške koje šalje CIS servis pretvoriti u Exception-e, unificirati logiranje i imati pregled svih grešaka na jednak način
- ne parsirati raw SOAP poruke, a istovremeno omogućiti potpisivanje i logiranje raw poruka

There are no supported framework assets in this package.

Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

This package has no dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.3.0 1,293 7/26/2017
1.2.0 929 12/9/2015
1.0.0 1,212 1/29/2013

v1.3.0
- upgrade na CIS WSDL v1.4
- izbačena metoda za slanje poslovnog prostora
- dodana metoda za provjeru računa

v1.2.0
- dodane async metode za .NET 4.5
- dodane metode za jednostavniji način slanja računa i poslovnog prostora (zahtjev se kreira automatski)
- test sa certifikatom Fina okoline 2014/2015
- NuGet package specifikacija u projektu
- NuGet package samo sa source kôdom bez WSDL sheme